SSAB Oulainen - paaluvarustelun tuotannon nykytilan analysointi ja kehityssuunnitelma

14.11.2017 Metallit

Selvitys vahvisti suunnitelmaa kehitystoimenpiteiden etenemisjärjestykselle. Investointisuunnitelmille saatiin takaisinmaksuajan perusteet.

Marko Kuitunen
Head of Product Portfolio and Process Management
SSAB Oulainen

Taustaa

SSAB:n Oulaisten tehdas valmistaa ja varustelee teräsputkia. Paalujen varustelun osalta haluttiin panostaa tuotantotehokkuuden ja ohjauksen kehittämiseen. Kasvavat tuotantovolyymit ja toimitusten projektiluonteisuus aiheuttivat omalta osaltaan haasteita. Hankkeessa pyrittiin selvittämään muun muassa maksimikapasiteettia ja eri kehitystoimenpiteiden vaikutusta siihen. Tavoitteena oli myös löytää tehokkaimmat tavat ohjata materiaalivirtoja ja lisätä jalostavan työn osuutta läpimenoajasta. Samalla etsittiin pullonkauloja ja keinoja niiden avartamiseen.

Toteutus

Projektin määrittelyn jälkeen toteutettiin datapohjainen ABC-analyysi tuotteiden ominaisuuksien, varustelujen ja volyymien suhteen kehitystoimenpiteiden priorisoimiseksi. Nykytilan analysointiin kuului myös tuotannon havainnointi potentiaalisen hukan ja ongelmien tunnistamiseksi.

Tältä pohjalta SSAB:n ja SWD:n projektitiimit ideoivat ja koostivat tutkittavat kehitystoimenpiteet. SWD rakensi varustelusta simulointimallin, jolla päästiin testaamaan eri kehitystoimenpiteiden ja ohjaustapojen vaikutusta kapasiteettiin.

Hyötyjä

Marko Kuitunen (Head of Product Portfolio and Process Management) kommentoi selvityksen hyötyjä seuraavasti: ”Selvitys vahvisti suunnitelmaa kehitystoimenpiteiden etenemisjärjestykselle. Investointisuunnitelmille saatiin takaisinmaksuajan perusteet.”

Tulosten pohjalta muodostetiin priorisoitu lista ohjaus- ja tuotannonkehitystoimenpiteitä, joilla on suurin vaikutus kapasiteettiin ja tehokkuuteen. Näiden perusteella voitiin määrittää paaluvarustelulle kehityssuunnitelma, jota lähdettiin toteuttamaan.