Tuotannon digitalisointi mahdollisti Patrialle uudenlaiset toimitusprojektit


Puolustus- ja turvallisuusalan erikoisosaaja Patria asetti vuonna 2016 kaksi kehitystavoitetta ilmailurakennetuotannolleen: tuotannon digitalisointi sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen nykyaikaistaminen. Yhtiö valitsi toteutuskumppanikseen SWD:n, koska tämä pystyi tarjoamaan kokonaisratkaisun molempien alueiden yhtäaikaiseen toteutukseen.

Tuotantojohtaja Veli-Erkki Ruotsalainen vastaa Patrian Aerostructures-liiketoiminnassa lentäviin laitteisiin valmistettavien rakenteiden ja osien tuotannosta. Kokonaisuus pitää sisällään muun muassa tuotannon suunnittelun, johtamisen, laadun ja varastoinnit.

Vuonna 2016 Patrialla oli tiedossa, että valmistukseen tulisi tuotannon modernisointia vaativa, suurivolyyminen tuote. Digia ERPin räätälöinnin sijaan päätettiin toteuttaa ERPiin integroitava MES-ratkaisu, koska se koettiin toteutusmallina ketterämmäksi.

– Kartoitimme suunnitteluvaiheessa useita eri vaihtoehtoja, ja totesimme SWD:n olevan kehitystyössä kaikkein pisimmällä esimerkiksi automatisoinnin ja laskennan saralla, Ruotsalainen kertoo.

Patria siirtyi paperittomaan tuotantoon

Patria Aerostructuresilla on pitkä historia komposiittituotannosta. Tuotevalikoima on monipuolinen ja volyymit vaikuttavia. Jopa 90 % liiketoiminnan tuotannosta menee vientiin.

– Otimme työn alle kieltämättä aika valtavan kokonaisuuden, kun päätimme toteuttaa yhtä aikaa sekä tuotannon digitalisoinnin että tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen modernisoinnin. Projekti oli savotta, jonka tunsi lihoissaan, Ruotsalainen nauraa.

Kehitysprojekti kulki otsikolla paperiton tuotanto, joka on Patrian toimikentässä todella merkittävä asia.

– Jokaiseen meillä valmistettavaan osaan on säädösten mukaan liitettävä kattava dokumentaatio kaikista tuotantovaiheista muun muassa eränumeroineen, mitta-arvoineen ja sertifikaatteineen. Yksittäisen osan dokumentaatio saattoi tarkoittaa kansiollista paperia. Kun yksittäiseen hankkeeseen voi sisältyä kymmenentuhatta yksittäistä osaa, voitte kuvitella, että paperin määrä hallissamme oli melko valtava, Ruotsalainen kertoo.

Yksi merkittävä reunaehto MES-hankkeessa olikin, että säädökset oli otettava täysimääräisesti huomioon eikä dokumentaation laadusta saanut jatkossakaan tinkiä. Aineistot ovat kehityshankkeen jälkeenkin sisällöltään kattavat, mutta ne liikkuvat paperin sijasta sähköisesti. Muutos on tehostanut tuotantoa ja vähentänyt merkittävästi manuaalisen työn tarvetta.

– Aiemmin tarvittiin 1–2 työntekijää tulostamaan, mapittamaan ja arkistoimaan dokumentteja. Tätä työtä ei enää ole, vaan nämä henkilöt ovat siirtyneet tuottavampiin tehtäviin. Lisäksi tuotannonohjaajan työkuormaa on saatu vähennettyä, kun hänen ei tarvitse kiikuttaa fyysisiä materiaaleja tuotannon esimiehille, Ruotsalainen kertoo.

Tuotannon digitalisointi mahdollisti uudenlaisen projektin

Patrialla nähtiin tuotannon digitalisoinnissa monenlaisia etuja, mutta yksi vahvimmista motivaatioista kunnianhimoisen kehitysprojektin läpiviennille oli se, että se oli tulevien töiden kannalta yksinkertaisesti välttämätön.

– Uuden projektin ison volyymin vuoksi olisimme hukkuneet papereihin. Myös tuotannonsuunnittelu olisi ollut hyvin hidasta vanhalla järjestelmällä. Lisäksi halusimme aputyökaluja ostoihin, koska silloiset työkalut eivät olleet riittävän toimivia materiaalitarvelaskentaan, Ruotsalainen sanoo.

Projektiin osallistui Patrian puolelta yksi projektipäällikkö, tietohallinnon henkilöstöä, tuotannon esimiehiä, ostaja, tuotannonohjaajat, tuotannonohjauspäällikkö ja tuotantojohtaja. Vuonna 2018 valmistuneen MES-käyttöönoton tulokset näkyvät kaikkien näiden henkilöstöryhmien työssä. Esimerkiksi Ruotsalaisen omalla tontilla muutos näkyy siten, että tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus on aiempaa visuaalisempaa, ja tuotantosuunnitelmia saadaan tehtyä tarkemmalla tasolla.

– Kaikki mitä ennen kirjattiin ylös kuulakärkikynällä, esimerkiksi mittatiedot, saadaan nykyään tietokantoihin sähköisesti. Myös ihmistyönä tehtävästä kollaamisesta ja tietojen pyöräyttämisestä Excelin kautta on päästy eroon. Esimerkiksi tuotannon seuranta ja säätäminen on tästä syystä nopeutunut ja suoraviivaistunut.

Myös resurssien käyttö on Patrialla parantunut. Tuotantosuunnitelmat ovat laadullisesti parempia ja visuaalisesti kätevämpiä.

– Käymme tuotannonajopalavereissamme läpi PESin eri näkymiä, ja tarkistamme niistä esimerkiksi materiaalien ja resurssien tilanteen tavoitteisiin nähden. Käymme palaverissa suunnitelmat läpi ennakoiden seuraaville viikoille, Ruotsalainen kertoo.

Nykyaikaisten työkalujen ja toimintamallien toivotaan auttavan myös tulevaisuuden ammattilaisten houkuttelemista Patrialle.

– Nykypäivän työnhakijat ovat tottuneet käyttämään vapaa-ajallaan visuaalisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia, ja he osaavat vaatia samaa myös työkäyttöön tarkoitetuilta järjestelmiltä. Toivomme uusiutumisemme ja jatkuvan kehitystyön auttavan myös tässä asiassa. Olemme työnantajana luotettava ja reilu, ja työntekijät saavat tehdä meillä asiat oikeasti hyvin – meidän työssämme ei oiota mutkissa. Ajanmukaiset työvälineet tukevat tavoitettamme löytää ja palkata alan parhaat osaajat.

Laajentuvaa automaatiota kohti

Patrialla on pitkä historia ja vankka osaaminen omissa tuoteryhmissään. Henkilöstö on osaavaa ja kokenutta. Perinteisestä toimintamallista pois oppiminen ei ymmärrettävästi onnistu sormia napsauttamalla.

– Pakko myöntää – joskus paperit ja kynä olisivat nopeampi ja joustavampi vaihtoehto. Mutta meillä on katse itse asiassa jo vähän pidemmällä. Tietojen johdonmukainen syöttäminen ja käsittely digitaalisesti palvelee seuraavaa tavoitettamme, joka on automaattinen tiedonkeruu ja automaattiset kirjaukset.

Muutos on Patrialla jatkossakin pysyvä tila muun muassa projektien vaihtumisen ja säädösmuutosten takia. Suunnitelmissa siintelevä automaation laajentuva hyödyntäminen tuotannon eri vaiheissa palvelee paitsi Patrian liiketoiminnallisia tavoitteita myös aitoa asiakaskysyntää. Jokainen automatisoitu tiedonkeruu- ja käsittelyvaihe koskien valmistettujen tuotteiden mukana toimitettavaa aineistoa helpottaa henkilöstön työmäärää sekä prosessien kehittämistä ja seurantaa.

– Ilman SWD:n kanssa toteuttamaamme digitaalista ratkaisua seuraava kehitysvaihe automaation yhä laajemmaksi hyödyntämiseksi ei olisi mitenkään mahdollinen, Ruotsalainen toteaa.

Ota yhteyttä SWD:hen
Tutustu Patrian verkkosivuihin